Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 • 1. Prawo korzystania
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 2. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany: okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki,w przypadku osób niepełnoletnich odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
 3. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 4. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.
 6. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
  a.    osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
  b.    osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
  c.     osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
  d.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.
 7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • 2. Wypożyczanie
 1. Wypożyczyć można jednorazowo w każdym z działów po 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 4. W szczególnych wypadkach oraz przy wypożyczaniu szczególnie wartościowych zbiorów bibliotekarka może pobrać kaucję, której wysokość jest ustalana jest każdorazowo zależnie od wartości dzieła. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni i rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów nie odebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
  Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest publikacja, której nie ma w zbiorach, czytelnia może sprowadzić publikacje z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 • 3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą Dyrektora MGCKiS  dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • 4. Przetrzymywanie zbiorów

Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.

 • 5. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora MGCKiS lub u bibliotekarki dyżurnej w formie ustnej lub pisemnej.

 • 6. Przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin stanowi łącznie ze Statutem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Publicznej w Choroszczy nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Choroszczy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

 

 

REGULAMIN  ODDZIAŁU DLA DZIECI
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOROSZCZY

 1. Ze zbiorów Oddziału dla dzieci mogą korzystać dzieci i młodzież do 16 lat zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.                                                                   
 2. Korzystanie z Oddziału dla dzieci jest bezpłatne.
 3. Za czytelnika w wieku do lat 16 odpowiada rodzic lub inny opiekun prawny zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu Cywilnego.
 4. Rodzic lub opiekun prawny przy zapisie do biblioteki powinien przy zapisie spełnić następujące warunki:
  -wypełnić i podpisać  kartę zapisu (tzw. zobowiązanie),
  -potwierdzić własnoręcznym podpisem poprawność danych na karcie czytelnika,
  -zapoznać się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  -wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
  – zobowiązać się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 6. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w karcie zapisu i karcie czytelnika.
 7. Oddział dla dzieci udostępnia zbiory poprzez wolny dostęp do półek.
 8. Bibliotekarki służy radą i pomocą w doborze odpowiedniej lektury.
 9. Czytelnik może maksymalnie wypożyczyć  5 książek na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 10. Na życzenie czytelnika pracownik Oddziału dla dzieci może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 11. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek osobiście lub telefonicznie, pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów Oddziału dla Dzieci. Niedopuszczalne jest niszczenie, robienie w nich uwag, rysunków, wydzieranie stron, ilustracji, itp.
 13. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki  zostaje wysłane do czytelnika pierwsze upomnienie zwykłe telefoniczne. W przypadku nie zgłoszenia się czytelnika zostaje wysłane upomnienie drugie i trzecie. Jeżeli czytelnik pomimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa (m.in. zgodnie z art. 714-719 Kodeksu Cywilnego).
 14. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik winien za zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną książkę odkupić taką samą książkę.
 15. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Oddziału dla dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MGCKiS i Biblioteki Publicznej w Choroszczy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.