Regulamin Wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

 §1

1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zameldowani na terenie miasta gminy Choroszcz.

2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.Przy zapisie zgłaszający się powinien:

 1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL, w przypadku niepełnoletnich opiekunowie okazują legitymację szkolną
 2. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
 3. otrzymać elektroniczną kartę biblioteczną, którą winien okazywać przy wypożyczaniu książek,
 4. w bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń MAK+ 

4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu Cywilnego.

5.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna,  prosimy o nie korzystanie z wypożyczalni.

7.W wypożyczalni czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek.

8.Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
a.    osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
b.    osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
c.     osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
d.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

9.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. W wypożyczalni obowiązuje system podziału księgozbioru wg działów UKD.
 1. Wypożyczać można jednocześnie 5  woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, upomnienia i kary za przetrzymanie generuje system MAK+.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Czytelnicy korzystając z funkcjonującego systemu MAK+ mogą sprawdzić, w której z bibliotek znajduje się poszukiwana książka.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnej bibliotekarki, jej też zwraca wypożyczone książki.
 8. Bibliotekarka, na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, wydawnictw informacyjnych itp.

§3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarce.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor MGCKiS i Biblioteki. Kwota odszkodowania nie może być niższa od obowiązującej ceny rynkowej egzemplarza. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Za duplikat karty bibliotecznej pobierać się będzie opłatę w wysokości obowiązującej ceny rynkowej produktu.

§4

 1. Do czytelników, którzy przetrzymują książki ponad termin biblioteka wysyła upomnienia w sprawie ich zwrotu sms i drogą mejlową.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5

 1. Korzystając z usług biblioteki czytelnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w rejestrze tejże biblioteki oraz możliwość ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby własne biblioteki. Może też zadeklarować przekazanie danych osobowych do ogólnopolskiej bazy MAK+.

   §6

Niniejszy Regulamin stanowi łącznie ze Statutem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Publicznej w Choroszczy nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.

   §7

1. Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy.

2. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia mieszkańcom miasta gminy Choroszcz korzystania z usług Biblioteki, celach statystycznych i w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów, prowadzeniem badań czytelniczych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).