Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 • 1. Prawo korzystania
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 2. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
 3. okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
 4. wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
 5. w przypadku osób niepełnoletnich odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
 6. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 7. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.
 9. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
  osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
  b.    osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
  c.     osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
  d.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.
 10. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • 3. Wypożyczanie
 1. Wypożyczyć można jednorazowo w każdym z działów po 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 4. W szczególnych wypadkach oraz przy wypożyczaniu szczególnie wartościowych zbiorów bibliotekarz może pobrać kaucję, której wysokość jest ustalana jest każdorazowo zależnie od wartości dzieła. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni i rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów nie odebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
  Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest publikacja, której nie ma w zbiorach, czytelnia może sprowadzić publikacje z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
 • 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • 5. Przetrzymywanie zbiorów
 1. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.
 • 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika Biblioteki lub u bibliotekarza dyżurnego w formie ustnej lub pisemnej.

 • 7. Przepisy końcowe
 1. Niniejszy Regulamin stanowi łącznie ze Statutem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Publicznej w Choroszczy nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.
  3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Choroszczy..
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Kierownik Biblioteki

Elżbieta Wróblewska