Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 

 • 1 Prawo korzystania
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 2. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną
 • 2 Zasady korzystania
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z internetu,
 • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze,
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
 • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,
 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera.
 2. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 3. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
 4. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarka może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.
 6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującą bibliotekarkę o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarce.
 • 3 Ochrona
 1. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Niedozwolone jest m.i
 • działanie powodujące uszkodzenie komputera,
 • instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
 • ściągania plików na dysk lokalny
 1. Osoby do 18 roku życia nie mogą:
 • korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
 • używać bramek sms.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
 2. Pracownice Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze, natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarka dyżurna. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora MGCKiS.
 • 4 Skargi i wnioski
 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki.
 • 5 Przepisy końcowe
 1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MGCKiS.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.