Regulamin Czytelni

REGULAMIN  CZYTELNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 

 • 1. Prawo korzystania
 1. Czytelnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
 3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.
 4. Aby skorzystać z usług czytelni należy okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub posiadać aktualną kartę biblioteczną.
 5. Z usług czytelni nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
 6. Osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.
 • 2. Zasady korzystania
 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarki.
 3. Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarkę.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.
 • 3. Wypożyczenia krótkoterminowe
 1. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarka.
 2. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.
 • 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik  zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą Dyrektora MGCKiS dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać  dyrektorowi MGCKiS w formie ustnej lub pisemnej.

 • 7. Przepisy końcowe
 1. Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni  może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MGCKiS.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.