Regulaminy

Regulamin wypożyczalni

 §1

1.Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zameldowani na terenie miasta gminy Choroszcz.

2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.Przy zapisie zgłaszający się powinien:

 1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL, w przypadku niepełnoletnich opiekunowie okazują legitymację szkolną
 2. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
 3. otrzymać elektroniczną kartę biblioteczną, którą winien okazywać przy wypożyczaniu książek,
 4. w bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń MAK+

4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni zgodnie z art. 15, art. 20 Kodeksu Cywilnego.

5.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6.W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna,  prosimy o nie korzystanie z wypożyczalni.

7.W wypożyczalni czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek.

8.Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
a.    osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
b.    osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
c.     osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
d.    osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

9.W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. W wypożyczalni obowiązuje system podziału księgozbioru wg działów UKD.
 1. Wypożyczać można jednocześnie 5  woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, upomnienia i kary za przetrzymanie generuje system MAK+.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Czytelnicy korzystając z funkcjonującego systemu MAK+ mogą sprawdzić, w której z bibliotek znajduje się poszukiwana książka.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnej bibliotekarki, jej też zwraca wypożyczone książki.
 8. Bibliotekarka, na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, wydawnictw informacyjnych itp.

§3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarce.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor MGCKiS i Biblioteki. Kwota odszkodowania nie może być niższa od obowiązującej ceny rynkowej egzemplarza. Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Za duplikat karty bibliotecznej pobierać się będzie opłatę w wysokości obowiązującej ceny rynkowej produktu.

§4

 1. Do czytelników, którzy przetrzymują książki ponad termin biblioteka wysyła upomnienia w sprawie ich zwrotu sms i drogą mejlową.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5

 1. Korzystając z usług biblioteki czytelnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w rejestrze tejże biblioteki oraz możliwość ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby własne biblioteki. Może też zadeklarować przekazanie danych osobowych do ogólnopolskiej bazy MAK+.

   §6

Niniejszy Regulamin stanowi łącznie ze Statutem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Publicznej w Choroszczy nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.

   §7

1. Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy.

2. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia mieszkańcom miasta gminy Choroszcz korzystania z usług Biblioteki, celach statystycznych i w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów, prowadzeniem badań czytelniczych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podane dane osobowe  są przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).

REGULAMIN  CZYTELNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 

 • 1. Prawo korzystania
 1. Czytelnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
 3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.
 4. Aby skorzystać z usług czytelni należy okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub posiadać aktualną kartę biblioteczną.
 5. Z usług czytelni nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
 6. Osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.
 • 2. Zasady korzystania
 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarki.
 3. Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarkę.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.
 • 3. Wypożyczenia krótkoterminowe
 1. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarka.
 2. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.
 • 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik  zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą Dyrektora MGCKiS dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • 6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać  dyrektorowi MGCKiS w formie ustnej lub pisemnej.

 • 7. Przepisy końcowe
 1. Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni  może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MGCKiS.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 

 • 1 Prawo korzystania
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 2. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną
 • 2 Zasady korzystania
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z internetu,
 • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze,
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
 • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,
 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera.
 2. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 3. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
 4. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarka może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.
 6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującą bibliotekarkę o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarce.
 • 3 Ochrona
 1. Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Niedozwolone jest m.i
 • działanie powodujące uszkodzenie komputera,
 • instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
 • ściągania plików na dysk lokalny
 1. Osoby do 18 roku życia nie mogą:
 • korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
 • używać bramek sms.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
 2. Pracownice Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze, natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarka dyżurna. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora MGCKiS.
 • 4 Skargi i wnioski
 1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki.
 • 5 Przepisy końcowe
 1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MGCKiS.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.