Regulaminy

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

1. Prawo korzystania

 • Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy mieszkańcy zameldowani na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 • Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

-okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

-wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

-w przypadku osób niepełnoletnich odpowiadają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.

 • Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę,  wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 • Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub danych osobowych.
 • Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
  -osoby, które nie są zapisane do Biblioteki,
  -osoby, które nie uregulowały należności wobec Biblioteki
  -osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
  -osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.
 • W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo w każdym z działów po 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu maksymalnie 30 dni, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu publikacji szczególnie poszukiwanych.
 4. W szczególnych wypadkach oraz przy wypożyczaniu szczególnie wartościowych zbiorów bibliotekarka może pobrać kaucję, której wysokość jest ustalana jest każdorazowo zależnie od wartości dzieła. Po upływie roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni i rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów nie odebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki.
  Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest publikacja, której nie ma w zbiorach, czytelnia może sprowadzić publikacje z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą Dyrektora M-GCKiS dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece lub uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Bibliotece przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej lub jej przelewu na rzecz osoby trzeciej, wraz z przekazaniem danych osobowych czytelnika.

 5. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora M-GCKiS i Biblioteki lub u bibliotekarki dyżurnej w formie ustnej lub pisemnej.

6. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi łącznie ze Statutem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Biblioteki Publicznej w Choroszczy nierozdzielną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor M-GCKiS i Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Choroszczy
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

REGULAMIN  CZYTELNI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 •  Prawo korzystania
 1. Czytelnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i dotyczy udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych.
 3. Opłatom podlegają tylko usługi drukowania.
 4. Aby skorzystać z usług czytelni należy okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną.
 5. Z usług czytelni nie mogą korzystać: osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),      osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających, osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.
 • Zasady korzystania
 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik zgłasza u bibliotekarki.
 3. Osoba przychodząca do czytelni zostawia wierzchnie okrycie, torbę, plecak w szatni lub miejscu wskazanym przez bibliotekarkę.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych.
 • Wypożyczenia krótkoterminowe
 1. Ze względu na szczególne potrzeby wprowadza się możliwość wypożyczania książek i czasopism na krótki okres. O wypożyczeniu publikacji i terminie zwrotu decyduje bibliotekarka.
 2. Każdy czytelnik w ramach wypożyczeń krótkoterminowych może wypożyczyć jednorazowo 4 książki, pozostawiając w czytelni ważną kartę biblioteczną.
 • Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik  zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł, bądź za zgodą kierownika czytelni dostarczyć inną publikację nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece bądź uiścić opłatę, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej lub wycenie antykwarycznej.
 2. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 • Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi M-GCKiS i Biblioteki w formie ustnej lub pisemnej

 • Przepisy końcowe
 1. Czytelnik niestosujący się do regulaminu Czytelni  może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor M-GCKiS i Biblioteki.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy

 

 •  Prawo korzystania
 1. Stanowiska komputerowe są ogólnodostępne.
 2. Użytkownik chcący korzystać ze stanowiska jest zobowiązany okazać bibliotekarce dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną kartę biblioteczną
 • Zasady korzystania

Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z internetu,
 • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze,
 • korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
 • zapisywania danych na nośnikach elektronicznych,

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do  korzystania z komputera.

Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.

Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej.

Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującej bibliotekarki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarce.

 • Ochrona

Zabrania się korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

Niedozwolone jest m.in

 • działanie powodujące uszkodzenie komputera,
 • instalowanie oprogramowania i/lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie;
 • ściągania plików na dysk lokalny

Osoby do 18 roku życia nie mogą:

 • korzystać z brutalnych, agresywnych gier komputerowych, poczty elektronicznej, serwerów CHAT, IRC, GG i innych komunikatorów internetowych;
 • używać bramek sms.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.

Pracownice Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze, natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarka dyżurna. Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Dyrektora M-GCKiS i Biblioteki.

 • Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie Biblioteki lub zgłaszać do Dyrektora M-GCKiS i Biblioteki

 •   Przepisy końcowe

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora M-GCKiS i Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Dyrektor M-GCKiS i MBP w Choroszczy – Przemysław Waczyński