Księgozbiór

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszcz na dzień 31.12.2015 r. w gminie liczy 34603 wol., w roku 2015 zostało zakupionych 755 nowych książek, na kwotę 17807 złotych, w tym 276 książek na kwotę 6500 złotych zostało zakupionych z dotacji Ministra Kultury oraz 28 pozycji na kwotę 899,16 zł to dary otrzymane z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy. Na ubytki spisano 538 książek.

Biblioteki ogółem w gminie prenumerują 24 tytuły czasopism bieżących

W roku 2015 z bibliotek w gminie korzystało 943 czytelników, w tym do lat 15 – 344 dzieci.

Komputeryzacja biblioteki na dzień 31.12.2015 r.: 8 komputerów w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, 10 komputerów w FB w Klepaczach oraz 8 komputerów w FB w Barszczewie, program MAK PLUS w Bibliotece Publicznej w Choroszczy, wprowadzany jest księgozbiór na bieżąco i wstecz.

W roku 2015 w bibliotece z dostępu do Internetu skorzystało 1028 osób.

W roku 2015 biblioteka otrzymała dotacje na pokrycie kosztów dostępu do Internetu z Akademii Orange dla Bibliotek w kwocie 2147,94 zł.